icon
07/09/2009

Tisková informace Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) ke změně názvu, který je v platností od 1. září

Více
Méně
Tisková informace

Valná hromada Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) se jednohlasně usnesla na změně názvu, který je s platností od 1.září. Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS).

Změna názvu je přirozenou reakcí na vývoj trhu. V průběhu času došlo ke značnému rozšíření nabídky služeb, které společnosti sdružené v asociaci poskytují svým klientům. Z firem orientujících se na jeden produkt se staly společnosti operující s mnohem širší nabídkou programů. Těžištěm aktivit nejsou nyní zdaleka jen stravenky, ale i poukázky na volný čas, rozmanité benefity v oblasti zdravotnictví, vzdělání a sociálních programů.

Asociace si i nadále klade za cíl zachovat a rozvíjet současný systém stravenek, který je nejrozšířenějším a nejoblíbenějším zaměstnaneckým benefitem a má objektivně pozitivní dopad na hospodářství země. Zároveň se ale zaměří i na podporu a rozvoj těch programů, které tvoří stále větší část portfolia jednotlivých členů.

Asociace sdružuje firmy Accor Services CZ s.r.o., Le Chèque Déjeuner s.r.o, EXIT GROUP s.r.o. a Sodexo Pass ČR a.s.

Více informací naleznete na internetových stránkách asociace www. apropos.cz.

Případné dotazy Vám zodpoví Aleš Pospíšil (e-mail: ales.pospisil@mmdcee.com) nebo Vojtěch Meravý (e-mail: vojtech.meravy@mmdcee.com) z agentury Mmd ČR.
12/03/2009

Tisková informace Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) reagující na vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska o snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro restaurace.

Více
Méně
Ministr financí poškozuje restaurace

Tisková informace Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS) reagující na vyjádření ministra financí Miroslava Kalouska o snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro restaurace.

Aby zachoval pracovní místa v sektoru služeb, usiluje ministr financí Kalousek o přeřazení některých služeb s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH. V této souvislosti nabídl restauratérům lákavý obchod: podmiňuje snížení daňové sazby odstraněním daňové podpory zaměstnaneckých stravenek. Jediný efekt takového opatření přitom bude výrazný pokles poptávky po službách restaurací a pokles zaměstnanosti v sektoru.

Stravenkový systém denně využívá více než 1,3 milionů zaměstnanců, 60 tisíc firem a 25 tisíc zapojených restauračních zařízení. Bezmála polovina restauratérů považuje stravenkový systém za podstatný zdroj příjmu. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že případné omezení či zrušení daňové výhodnosti stravenek by se okamžitě projevilo v dramatickém poklesu zájmu o služby restaurací a následně ke krachu řady z nich a výraznému zhoršení ekonomické situace dalších.

V předchozích letech stát prokazatelně získával ročně cca 2 miliardy korun jen ze zdanění příjmu všech zainteresovaných, což s sebou nese čistý přínos pro státní rozpočet v řádu stovek milionů korun a další zisky spojené s vedlejšími fiskálními efekty. V případě zrušení osvobození příspěvku na stravování pouze u stravenek dojde k negativnímu dopadu na státní rozpočet v řádu stovek milionů korun.

Vystoupení ministra financí muselo jistě nemile překvapit zástupce odborových svazů, kteří vládu začátkem roku důrazně upozornili, že zrušení stravenek by vážně poškodilo všechny zaměstnance. Podobně i zaměstnavatelé dobře vědí, že systém má dalekosáhlé pozitivní dopady na produktivitu práce, zdravotní stav a motivaci zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění zaměstnaneckého stravování je prokazatelně prospěšné pro všechny zúčastněné, je jeho rušení či omezení bezdůvodné. Řada občanů si jistě již položila otázku, jaké jsou skutečné důvody, které motivují ministra financí k prosazování opatření, které zdraží stravování pro více než milion osob a sníží daňové příjmy státního rozpočtu?

A co brání ministerstvu financí, aby umožnilo konstruktivní diskusi všech zainteresovaných subjektů nad tématem daňového režimu příspěvků na závodní stravování?

V Praze, 12. března 2009
24/02/2009

Prohlášení Asociace provozovatelů stravenkových systémů reagující na reportáž ČT

Více
Méně
Prohlášení Asociace provozovatelů stravenkových systémů (APSS)
reagující na reportáž ČT „Jak vypadá po roce boj komise s parlamentním lobbyingem“ odvysílanou v pondělí, 23. února 2009 v rámci publicistického pořadu Reportéři ČT

APSS sleduje se zaujetím stále rostoucí zájem sdělovacích prostředků i celé společnosti o budoucí podobu daňového systému, který si klade za cíl optimalizovat vztah mezi daňovou spravedlností a efektivní správou daní a zjednodušit právní úpravy daňového systému.

APSS již několikrát zdůraznila, že tento záměr Ministerstva financí vítá a podporuje. Zároveň projevila nesouhlas s některými ustanoveními návrhu zákona o dani z příjmu, který určuje nové mandatorní principy zdanění v oblasti zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů.

APSS je přesvědčena, že navrhované změny eliminují stávající efektivní systém, který byl budován dlouhá léta. Přestože je deklarováno vylepšení stávajícího systému, navrhované změny nepřinášejí ani zjednodušení, ani úspory, ani větší spravedlnost. V analýze dopadů jsou navíc opomíjeny dalekosáhlé pozitivní dopady, které současný systém má na produktivitu práce, zdravotní stav a motivaci zaměstnanců, pracovní motivaci a práci s lidskými zdroji, sociální soudržnost společnosti, rozvoj podnikání a v neposlední řadě i příjmy státního rozpočtu.

APSS nesleduje zdaleka jen zájmy svých členů. Zcela jasně a nekompromisně se vyjádřily odbory, které jsou právem přesvědčeny, že ztráta efektivního využívání stravenkových systémů by vážně poškodila většinu zaměstnanců. Jasné je i to, že navrhované změny by mohly negativním způsobem ovlivnit také zaměstnavatele a provozovatele restauračních zařízení.

APSS považuje za nezbytné opětovně předkládat věcné a konkrétními čísly podložené argumenty podporující zachování daňového zvýhodnění stravenek pro zaměstnance i zaměstnavatele a v součinnosti s dalšími profesními a oborovými sdruženími zainteresovaných stran vést dialog se zákonodárci i širokou veřejností. Jde o budoucnost systému, do kterého je zapojeno na 60 tisíc malých a středních firem, okolo 25 tisíc restaurací a téměř 1,3 milionu zaměstnanců.

V této souvislosti je APSS značně zaskočena včerejší reportáží ČT, která odvádí pozornost od podstaty věci, která se pojí se zájmy značné části české společnosti. Jsme přesvědčeni, že podezření naznačená v původní reportáži ČT se reálně ukázala jako zcela lichá. Loňské snahy měnit zásadní podmínky spojené se stravováním zaměstnanců se setkaly s neúspěchem díky rozumné argumentaci zainteresovaných stran zastupujících nejen provozovatele stravenkových systémů, ale především zaměstnance, zaměstnavatele a provozovatele restaurací.

V Praze, 24.února 2009 

Accor Services
Exit Group
Le Chéque Déjeneur
Sodexo Pass ČR