Média

icon
24/11/2014 | Podnikatel.cz

Zřiďte zaměstnancům dětskou skupinu a využijte daňových výhod

Více
Méně
Firmy již mohou pro své zaměstnance zřizovat dětské skupiny. Jsou nastavena mírnější hygienická a provozní pravidla a zavedeny daňové výhody. Bude o ně zájem?

O dětských skupinách se hovořilo dlouho. Myšlenka péče o děti se dlouho vyvíjela. Od prvních návrhů podoby péče o děti v dětských skupinách a vzájemné rodičovské výpomoci mimo oblast živnostenských předpisů, až po jeho konečnou podobu. Jedná se o zákon obsahující péči o děti v dětských skupinách a nezbytné novely souvisejících zákonů. V současné době je i přes nesouhlas prezidenta zákon schválen. Byl vyhlášen jako zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s číslem tisku 247/2014 Sb. Přestože byl ve Sbírce zákonů vyhlášen až začátkem měsíce listopadu, je díky přehlasování prezidentského veta účinný zpětně, a to od září 2014.

šlamastika kolem lesních skupin

Prezident zákon vetoval s odůvodněním, že může ohrozit fungování mateřských center a lesních školek. Všechna zařízení pro děti v předškolním věku totiž budou muset být buď v režimu mateřské školy, nebo dětské skupiny. Pro taková zařízení jsou pevně nastavena hygienická pravidla. Zařízení, které je nesplní, jednoduše nebude moci fingovat. Pro tyto alternativní formy péče je však zákonem stanovena roční výjimka, během níž budou mít legislativci čas tuto situaci vyřešit. Pravděpodobně se dostanou do sítě mateřských škol.

Péče o děti v dětské skupině

Službou péče o dítě v dětské skupině je činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nejedená se tedy o vzdělávání podle školského zákona jako je tomu v mateřských školách, kde je stanoven vzdělávací plán. V dětské skupině se ze zákona o děti pouze pečuje. Samozřejmě není vzhledem k menšímu počtu dětí vyloučen individuální přístup a alternativní metody péče a výuky.

Poskytovatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Jedná se především o zaměstnavatele. Dětskou skupinu ale mohou zřídit jiné neziskové subjekty, například ústavy, církve, územní samosprávné celky, nadace nebo nadační fondy, vysoké školy, obecně prospěšné společnosti nebo spolky. Všichni poskytovatelé však musí být zapsáni do evidence vedené ministerstvem práce a sociálních věcí. Podmínkou je zajištění péče o děti formou oprávněných pečujících osob (nemusí mít nutně vysokoškolské vzdělání). Půjde o zdravotní sestry, zdravotní asistentky, zdravotní záchranáře, psychology, sociální pracovníky, učitele mateřské i základní školy, vychovatele, profesní chůvy a lékaře.

Zákonem je omezen také maximální počet dětí ve skupině. V dětské skupině jich nesmí být více než 24, přitom na jednu pečující osobu může připadat maximálně 6 dětí, na dvě pečující osoby od 7 do 24 dětí a na tři pečující osoby od 13 do 24 dětí, pokud je ve skupině alespoň jedno dítě mladší 2 let. Ovšem u dětské skupiny, kde je více než 12 dětí, jsou podmínky hygienické a bezpečnostní podmínky obdobné jako u škol mateřských. Zaměstnavatelé se sami rozhodnou, zda zřídí firemní školku nebo jim postačí pouze menší dětská skupina.

Stejně jako vzdělávání, není pro provozovatele dětské skupiny povinné ani stravování. Ze zákonem stanovených podmínek je sice může zřizovatel zajistit, ale předpokládá se i varianta, kdy se o stravu svého dítěte jednoduše postarají sami rodiče. Zákon o dětských skupinách stanovuje další pravidla fungování této péče, například již zmíněné hygienické a bezpečnostní předpisy, až po evidenci dětí a smluvní zajištění péče.

Náklady na provoz dětské skupiny

Výdaje (náklady) na provozování dětské skupiny, případně obdobného zařízení péče o děti předškolního věku, budou daňově uznatelné. Stejně tak náklady (výdaje) na provoz těchto zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti zaměstnanců zaměstnavatele, který tyto příspěvky bude poskytovat (§ 24 odst. 2 písm. zw zákona o daních z příjmů). Daňově uznatelné však nebudou případné výdaje (náklady) na technické zhodnocení stávajících objektů. Nejedná se o jednorázový daňový výdaj (náklad), budou uplatňovány postupně ve formě odpisů.

Služba péče o dítě s nebo bez školného

O poskytování služby péče v dětské skupině bude s rodičem uzavřena smlouva. Mimo jiné náležitosti musí obsahovat výši nákladů za služby a způsob jejich placení, jestliže je služba poskytována s úhradou nákladů. V případě, kdy si zaměstnavatel uplatní příslušné výdaje do nákladů a poskytne zaměstnanci tuto péči formou nepeněžního plnění (nebude požadovat úhradu nákladů), bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance, včetně odvodů pojistného. Jinou možností je uplatnění poskytnutého nepeněžního plnění zaměstnavatelem nedaňově, z fondu FKSP, ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění. Potom by bylo poskytnuté nepeněžní plnění na straně zaměstnance od daně osvobozeno díky doplnění § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

V praxi ale zřejmě bude častější varianta, kdy zaměstnavateli provozujícímu zařízení pro děti svých zaměstnanců budou tyto související náklady hradit formou „školného”, stejně jako je tomu například u stávajících mateřských škol. Na druhou stranu si mohou uplatnit v ročním zúčtování „slevu za umístění dítěte” dle § 35bb zákona o daních z příjmů. A to už pro rok 2014. Sleva není určena jen za umístění dětí v dětských skupinách. Vztahuje se na jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter). Podmínkou pro uplatnění slevy na dani není ani ekonomická aktivita obou rodičů dítěte. Vztahuje se jak na zaměstnance, tak na podnikatele, včetně podnikatelů uplatňujících výdaje procentem z příjmů. Blíže k uplatnění slev na dani v článku: Slevy za umístění dítěte do školky od roku 2014.

Podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí by mohlo za rok v Česku fungovat kolem tisícovky dětských skupin. Bude podle vašeho názoru o zřizování dětských skupin mezi zaměstnavateli zájem?

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/zridte-zamestnancum-detskou-skupinu-a-vyuzijte-danovych-vyhod/
13/10/2014 | denik.cz

Nejčastějším firemním benefitem zůstává mobilní telefon, zjistil průzkum

Více
Méně
Praha – Nejčastějším benefitem pro zaměstnance je mobilní telefon, který poskytuje 89 procent firem. Dalšími nejčastějšími bonusy jsou příspěvky na vzdělání v 81 procentech případů a zdravotní prohlídky v 78 procentech firem. Vyplývá to z letošního průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy mezi 171 firmami. Celkově letos zaměstnavatelé nabízejí v průměru deset benefitů.

Mobilní telefon jako benefit podle průzkumu je nejčastějším ve všech regionech. Na Moravě zůstalo druhé místo vzdělávání (83 procent), a stravenky (72 procent). České společnosti se zaměřují na zdraví v podobě lékařských prohlídek (82 procent) a pitný režim a služební automobil (shodně 79 procent). Vzdělání v Čechách je jako benefit až na pátém místě.

„Je to dáno strukturou průmyslových odvětví v tomto regionu. Zaměstnavatelé v Čechách oproti zbytku republiky například také častěji vyplácejí 13. platy, což je typické pro výrobní podniky," uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek špicar.

Nabídka zaměstnaneckých výhod se meziročně nejvíce změnila v Praze, kde se do popředí dostávají dlouhodobé benefity a příspěvky na spoření na penzi. Celkově na penzijní připojištění a spoření dlouhodobě přispívá 68 procent společností, v Praze 70 procent. I v Praze ovšem zůstává na prvním místě mobilní telefon.

Zdroj: http://www.denik.cz/ekonomika/nejcastejsim-firemnim-benefitem-zustava-mobilni-telefon-zjistil-pruzkum-20141013.html
24/09/2014 | E15 Příloha - HR

Motivace ke změně zaměstnání

Více
Méně
Plat je důvodem ke změně zaměstnání pro téměř třetinu lidí. Druhým nejčastějším důvodem je atmosféra na pracovišti. Pro 15 procent zaměstnanců je přitom nejlákavějším benefitem v nové práci 13. a 14. plat.

Vyplývá to z průzkumu, který provedla Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) prostřednictvím svých členských firem mezi kandidáty, kteří uvažovali o změně zaměstnání.
Anonymní šetření, jež zjišťovalo, co nejvíce motivuje zaměstnance k tomu, aby změnili práci, či jaké benefity by u nového zaměstnavatele uvítali, probíhalo v červenci a srpnu napříč obory mezi respondenty všech věkových a vzdělanostních kategorií.

Jako nejatraktivnější benefit u nového zaměstnavatele vnímá 13. a 14. plat 15 procent dotázaných.
Týden dovolené navíc je v průměru oceňován 13 procenty respondentů. Podle věku jej upřednostňuje 15 procent oslovených ve věku 31–40 let, naopak u lidí nad 50 let ho ocení jen 11 procent z nich. Stravenky jsou motivující pro 13 procent respondentů do 30 let a pouze pro osm procent ve věkové kategorii 31–40 let. Naopak dovolenou navíc ocení právě nejvíce lidé ve věku 31–40 let (15 procent). „S vyšším věkem klesá i zájem o tento benefit,” uvádí Irena Krejzová z APPS s tím, že služební vůz i pro využití k soukromým účelům je motivující pro 11 procent dotázaných stejně jako možnost flexibilní pracovní doby. Sick day pak ocení jen tři procenta všech respondentů.

Plat je v celé populaci důvodem ke změně zaměstnání v průměru pro 26 procent respondentů. Průměr přesahují lidé se základním vzděláním (35 procent) a vyučení (32 procent). Vysokoškoláci by kvůli platu měnili zaměstnavatele ve 24 procentech případů. Nejméně ze všech věkových skupin je důležitý pro kategorii 50+ (22 procent).

Druhým nejčastějším důvodem pro změnu zaměstnání je podle průzkumu APPS atmosféra na pracovišti. Tedy přístup nadřízeného a vztah s kolegy. Jako důvod k odchodu jej vybralo 11 procent dotázaných. „Nemožnost kariérního postupu uvedlo jako důvod pro změnu zaměstnání v průměru deset procent respondentů,” upřesňuje Krejzová. 
Nejvíce citliví na kariérní růst jsou přitom lidé ve věku do 30 let (13 procent). Naopak lidé vyučení jej uvedli jen v šesti procentech.

Z prázdninového šetření rovněž vyplývá, že lidem není jedno, pro koho pracují. Pro devět procent všech dotazovaných je důležité pracovat pro stabilní firmu. „Stabilita je zásadní zejména pro respondenty ze skupiny 50+, a to až pro 18 procent z nich,” říká Krejzová a doplňuje, že absence benefitů vadí jen čtyřem procentům dotazovaných bez ohledu na věk a vzdělání.

23/09/2014 | Aktualne.cz

Nová daňová sleva za školku. Rodiče ji využijí už letos

Více
Méně
Zatím málo známou novinku obsahuje zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který schválili poslanci. Praha – Rodiče si budou moci snížit

Praha - Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Nová sleva až do výše 8500 korun ročně na každé dítě má platit už pro příjmy za letošní rok.

Zatím málo známou novinku, o níž online deník Aktuálně.cz informoval už v červnu, obsahuje zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Ten v úterý večer opětovně a definitivně - poté, co ho vrátili senátoři - schválili poslanci.

Sleva za umístění dítěte umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky nebo obdobného zařízení. Případných poplatků na základní škole se už sleva netýká.

Jen "školné", ne jídlo nebo doprava

Stejně tak se od daně nebude odečítat například stravné nebo náklady na dopravu. "Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze připodobnit ke školnému. Do výdajů za umístění dítěte tak nelze zahrnout výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování," vysvětlil online deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro letošní rok jde tedy o 8500 korun, pro příští rok o 9200 korun.
Dosavadní "slevu na vyživované dítě" tato novinka nijak neruší ani neomezuje.

Původně Drábkův plán

Podporu takzvaných dětských skupin včetně daňového zvýhodnění měla už v roce 2010 v programu TOP 09. Návrh zákona připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ještě pod vedením tehdejšího ministra Jaromíra Drábka, kvůli předčasnému rozpuštění Sněmovny ho ale poslanci nestačili schválit. Současná vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL nyní podpořila podobný návrh předložený ministryní Michaelou Marksovou Tominovou (ČSSD).

Novinka má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv ”jen” ze základu daně. Stejně jako stávající ”slevu na dítě” ji bude moci využít vždy jen jeden z rodičů. Má jít přitom o roční slevu, kterou by si lidé mohli uplatnit až po skončení kalendářního roku, nikoliv průběžně v každém měsíci, jako je tomu u dosavadního daňového zvýhodnění na dítě.

Na rozdíl od standardní slevy na dítě nepočítá nová sleva za umístění dítěte s takzvaným bonusem. Lidé si ji budou moci odečítat z daní, ale pokud je jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou. U dosavadní slevy na dítě přitom mohou nevyužitou část slevy dostat ve formě bonusu jako peníze ”navíc” od státu.

Oproti dosavadní ”slevě na dítě" ji nebudou moci uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).

Schválený zákon zatím nepočítá s omezením této nové slevy pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné, pokud současně uplatňují takzvaný výdajový paušál. Slevu však nemůže využít podnikatel, který si výdaje za předškolní zařízení uplatní ve svých ”obecných” daňových nákladech, tedy ve výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle paragrafu 24 zákona o daních z příjmů.

Stát vydělá na rodičích v práci

V čem bude chystaná novinka pro státní rozpočet výhodná, jestliže rodičům umožní, aby si snížili daně o další tisíce korun ročně navíc proti současnému stavu?
Díky výhodnějším podmínkám pro péči o předškolní děti by se rodiče mohli rychleji vrátit do práce - z vyššího příjmu tak mohou nakonec státu odvést vyšší daně i pojistné než dosud. Stát by měl ušetřit i v případě, že rodič díky slevám stejně nezaplatí žádné daně - nebude mu totiž muset vyplácet sociální dávky.

Návrh nicméně neomezuje uplatnění daňové slevy tím, že se rodič musí ”vrátit" do zaměstnání nebo obnovit podnikání. Dosáhne na ni i ten, kdo práci kvůli malému dítěti ani neomezil, obvykle tedy otec dítěte.

A i kdyby novinka nevedla k rychlejšímu návratu matek do zaměstnání, očekává stát i další přínosy. V praxi jde zejména o rozvoj služeb péče o děti, tedy výraznější vstup ”soukromníků” do tohoto oboru. Z dlouhodobého pohledu je pro stát výhodná i podpora porodnosti a výchovy dětí jako budoucích daňových poplatníků - živitelů stárnoucí populace.

Zelená pro dětské skupiny

Na straně zaměstnavatelů a dalších subjektů budou daňově uznatelné výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (typicky takzvané firemní školky) nebo i příspěvek jinému subjektu, pokud zajišťuje provoz takového zařízení pro jejich zaměstnance.

Daňově zvýhodněná mají být od letošního roku u zaměstnavatelů také nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům ve formě použití zařízení péče o děti předškolního věku.

Zavedení daňových výhod je součástí zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tyto skupiny mají být alternativou přeplněným mateřským školám. Provozovatel musí zajistit vhodné prostory, personál (bezúhonný a odborně způsobilý), připravit plán výchovy a péče. Obecně jsou však požadavky na dětskou skupinu mírnější než u mateřských škol.

Vyšší sleva na dítě i rozšířené porodné

Počínaje rokem 2015 chce vláda podpořit rodiny s dětmi i zvýšením ”standardní” slevy na dítě a rozšířením nároku na porodné. Oba návrhy by poslanci měli v závěrečném čtení schvalovat ve středu.

Sleva na první vyživované dítě má pro příští rok zůstat na 1117 korunách měsíčně, na druhé dítě se však zvýší o 200 korun měsíčně oproti nynějšku, za třetí a případně každé další dítě o 300 korun. Rodina se dvěma dětmi by si tak oproti současnému stavu mohla polepšit až o 2400 korun ročně (podrobněji zde).
A zatímco po škrtech prosazených exministrem Jaromírem Drábkem (TOP 09) náleží porodné jen na první dítě (ve výši 13 tisíc korun), od roku 2015 by jej matky mohly získat i na druhé dítě (ve snížené úrovni 10 tisíc korun).

V návrhu se počítá také se zvýšením počtu rodin, které na porodné od roku 2015 dosáhnou. Dosud mají na porodné nárok jen domácnosti, jejichž příjem nepřevyšuje 2,4násobek životního minima rodiny, nově mají mít nárok až do 2,7násobku.

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/finance/rodicum-pomuze-nova-sleva-od-dani-odectou-i-skolku/r~1badb0f0431c11e4862d002590604f2e/
11/09/2014 | idnes.cz

Firmy lákají zaměstnance na školkovné. Opomíjený benefit se stává hitem

Více
Méně
Zatím málo využívané daňové zvýhodnění na školku pro děti, které umožňuje zákon, by se mohlo stát novým hitem při odměňování zaměstnanců. Ušetří totiž skoro třetinu nákladů na školku. Popularizace tohoto benefitu se nyní ujaly stravenkové firmy.

V souvislosti s nedostatkem místa ve státních a obecních školkách, rozbíhajícím se růstem ekonomiky a s tím související poptávkou po zaměstnancích, by firmy mohly začít více využívat benefit školkovného. Rodiče tak ušetří třetinu na poplatcích za školku a firma také neprodělá.

Firmy tyto benefity zatím příliš nevyužívaly, považují je totiž za administrativně náročné a mnohdy o této možnosti ani nevědí. "Podle letošního průzkumu poradenské společnosti PwC ČR zhruba procento firem přispívá zaměstnancům na školky pro jejich děti. Na jesle přispívají přibližně 2 % větších tuzemských firem," říká Lucie Tomášková z poradenské PricewaterhouseCoopers.

Mzdová účetní totiž musí benefit nejen správně zúčtovat, ale i prověřit, že bankovní účet předškolního zařízení, na který firma peníze posílá, skutečně patří školce, a že ta je registrovaná v rejstříku MšMT. Na neakreditovaná zařízení typu rodinná a mateřská centra by si totiž daňovou úlevu firma uplatnit nemohla.

Přístup firem by se však mohl změnit - školkovné začala balit do elektronických poukázek druhá největší "stravenková" firma Edenred. To by mohlo tento dosud málo využívaný zaměstnanecký benefit popularizovat. Na odvodech ušetří zaměstnanec i firma

Nejde přitom o výhodu pro úzký okruh zaměstnanců velkých dobře platících firem, které benefity často nabízejí jako nadstavbu ke mzdě. Záleží na dobré vůli zaměstnavatele - zaměstnanci přitom stačí jediné: vzdát se části hrubé mzdy ve výši školkovného a požádat zaměstnavatele, aby platil fakturu za školku místo něj. Výhodné je to pro oba.

Z každé tisícikoruny, kterou firma pošle na školku zaměstnance, nemusí odvádět 340 korun na odvodech a zaměstnanec ze stejné tisícikoruny hrubého nemusí odvádět 311 korun státu na svých odvodech a dani z příjmů. "Při školkovném 8 000 korun měsíčně může zaměstnanec ušetřit 2 845 korun čistého," říká daňový poradce Petr Frisch z Pro Factum Consulting. školku to může rodičům o téměř třetinu zlevnit, takže i soukromé předškolní zařízení se pro ně může stát finančně dostupnější.

A firma ze zmíněných osmi tisíc nemusí platit odvody 2 720 korun státu, takže jí to zlevní náklady na pracovní sílu. O tyto peníze přichází stát. Je to úlitba za to, že není schopen nabídnout dostatek finančně dostupných předškolních zařízení.

Stejný systém funguje také například u jazykového vzdělávání - stačí, když se pracovník dohodne se zaměstnavatelem, že část hrubé mzdy ve výši kurzovného pošle přímo jazykovce na fakturu. Týká se to také nákupu rekreace nebo služeb kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení. I v těchto případech musí firma správné využití peněz ověřit, aby mohla úlevu uplatnit. Nevýhoda? Klesnou náhrady dovolené

Výše tohoto zaměstnaneckého benefitu je limitována jen výší mzdy. Daňová reforma bývalé Nečasovy vlády nastavila jejich strop na 20 tisících korunách, novela zákona o daních z příjmů, která je aktuálně v legislativním procesu, ale limit ruší. "Jediná nevýhoda benefitu je, že snižuje zaměstnanci průměr mzdy, ze kterého se počítá platba za dovolenou," říká Eva Hrabíková, mzdová účetní středně velké firmy.

Možnost poskytovat benefity ve standardizovaně podobě poukázek využívají především velké firmy - prezentují to jako přilepšení k hrubé mzdě zaměstnance, ne jako součást mzdy. Využívají k tomu služeb poukázkových firem (systém cafetéria- zaměstnanec si vybere ze seznamu benefitů do limitu, který mu firma nastavila) a administrativa jim pak odpadá. Část úspory zaměstnavatele pak jde na provizi prostředníkovi - například Edenred nabízí zaměstnavatelům úsporu ve výši 15 % oproti mzdě - bez prostředníka by to bylo 25 %.

"Máme v předpřipravené nabídce 33 školek. Pokud není konkrétní školka v nabídce, řešíme požadavek zaměstnance individuálně, například tím, že se ve spolupráci s naším správcem cafetérie snažíme, aby byla do nabídky přidána," říká Tomášková.

Nábytkářská společnost IKEA v Česku zaměstnancům umožňuje čerpat benefity nad rámec platu ve výši 10 tisíc korun ročně. "Částku lze libovolně čerpat například na příspěvek k penzijnímu pojištění, poukázky na aktivity ve volném čase, příspěvek na hromadnou dopravu a je zde i možnost částku využít na služby denní předškolní péče, ať už v soukromých či státních zařízení," říká Tomáš Kubík z IKEA. Novinka: daňová sleva za školku 8 500 korun ročně

Podle Frische se v připravované legislativě nicméně počítá s tím, že by šlo benefit uplatnit i na umístění dítěte do dětské skupiny, kterou aktuálně projednává parlament a která představuje alternativu ke školce s méně přísnými pravidly pro provozovatele.

úplnou novinkou je pak daňová sleva na školku. Už během několika měsíců by si zaměstnanci mohli část nákladů na předškolní zařízení odečíst také přímo z daní. "Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy," uvádí se v návrhu zákona o daních z příjmů, která je aktuálně v legislativním procesu. Minimální mzda činí 8 500 korun, jde o roční slevu. Zaměstnanci by ji mohli využít ještě navíc k výše popsanému zaměstnaneckému benefitu.

"Vyplatilo by se to především rodičům, kteří nějaké daně platí," říká Frisch. Od daňové povinnosti se totiž nejprve odečítá sleva na poplatníka (2 070 Kč měsíčně), případně sleva na dítě (1 117 Kč měsíčně) a případně sleva za vyživovaného partnera (2 070 Kč). Takže například rodič dítěte, které by dával do školky, by mohl slevu na školkovné začít uplatňovat jen pokud by vydělával víc než 15 900 korun hrubého měsíčně.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/sleva-skolka-danova-uleva-zamestnanec-zamestnavatel-pcv-/ekonomika.aspx?c=A140910_191528_ekonomika_jvl
04/08/2014 | probyznysinfo.ihned.cz

Vít Jásek: Podporu dětských skupin zvažuje 70 procent velkých firem, menším pomohou neziskovky

Více
Méně
Zaměstnavatelé si podle šéfa Unie zaměstnavatelských svazů Víta Jáska cení zkušených zaměstnanců a přejí si jejich včasný návrat z rodičovské dovolené. Nedostatek míst v mateřských školách a minimum jeslí ale návraty těchto pracovníků komplikují. Řešením mohou být dětské skupiny, pokud jejich vznik posvětí poslanci a senátoři.

Založení dětské skupiny vyjde podle Víta Jáska, jednoho z hlavních propagátorů tohoto konceptu, firmy levněji než firemní školka. Tento netradiční benefit pro své zaměstnance podle něj zvažuje na 70 procent velkých firem. Malým a středním podnikům by měl pomoci neziskový sektor.


Vít Jásek (40)

Na přelomu tisíciletí dokončil studium teologického semináře v USA, kde získal titul Bc. V Unii zaměstnavatelských svazů pracuje od roku 2010, od letošního roku na pozici výkonného ředitele.

Za svůj největší pracovní úspěch považuje zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckého stravování, které chtěl v roce 2011 zrušit bývalý ministr financí.

Za nejdůležitější v životě považuje vztahy. "Peníze, majetek, úspěch, kariéra; to všechno je skvělé, ale dává to smysl pouze v případě, že se o to máte s kým podělit, že je někdo, s kým se z toho můžete radovat."

Považuje se za rozmanitou osobnost a baví ho mnoho - i zdánlivě protichůdných činností. Rád se toulá v přírodě a přespává v lese. Je ale i vášnivý řidič, má rád výkonná a silná auta.

Baví ho studium theologie, která ho doprovází celý dospělý život. Rád tančí, zvláště v lalatinskoamerických rytmech.


O povaze, prospěchu, kontroverzích, ale i emočně vypjatých situacích při přípravě předloženého návrhu zákona jsme si povídali ještě v době před jeho schválením Senátem. Senát návrh zákona schválil s pozměňovacím návrhem, který řeší dobrovolnou registraci těchto zařízení. Opětovně o něm bude hlasovat sněmovna. Dobrovolná registrace by měla vyřešit tolik diskutovaný problém lesních školek, jejichž existence byla původní podobou zákona ohrožena.

Dětské skupiny jsou veřejností vnímány jako dočasná alternativa k mateřským školkám, do kterých se již druhým rokem po sobě nepodařilo umístit na 60 tisíc dětí. Jak se tato situace změní poté, co začnou fungovat dětské skupiny?

Budu pouze odhadovat a vyjdu ze dvou skutečností, z nichž jednu jste již sama zmínila. Je to právě oněch 60 tisíc neumístěných dětí. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že tato statistika je podhodnocena, protože existují tací rodiče, které své děti ani nezkusí do školky přihlásit, protože tuší, že by jejich žádost byla zamítnuta.

Druhou skutečností, kterou z pozice Unie zaměstnavatelských svazů potvrzujeme, je dlouhodobý zájem rodičů vychovávajících děti předškolního věku o návrat do práce. V tomto jednání mají i silnou podporu svých zaměstnavatelů. Tudíž v ideálním případě by mělo vzniknout oněch 60 tisíc míst.

Připouštím, že realita může být jiná. Ne všichni rodiče si z finančního hlediska budu moci dovolit dítě umístit do dětské skupiny. Ta bude ve srovnání se státní mateřskou školkou vždy dražší.

Mohl byste být v otázce nákladů více konkrétní? Na kolik by přišel měsíční pobyt dítěte v dětské skupině a jak se to liší od jeho umístění v mateřské škole?

Podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí přijde měsíční pobyt dítěte v dětské skupině na pět až šest tisíc korun, ale záleží na mnoha okolnostech. Samozřejmě, když vznikne skupina například na ministerstvu, které zdarma k tomuto účelu poskytne adekvátní prostory, jsou náklady nižší než v případě, kdy zaměstnavatel nebo obec bude muset tyto prostory vybudovat nebo si je pronajmout. Samozřejmě záleží také na lokalitě, v Praze s ohledem na cenu nájemného to bude víc.

Dětské skupiny jsou ale rozhodně levnější alternativou k soukromým školkám, kde měsíční pobyt dítěte vyjde v průměru na 10 až 12 tisíc korun. Samozřejmě máme i extrémy, kdy rodiče platí 20 tisíc korun měsíčně za umístění dítěte v soukromé školce. Dětské skupiny jsou logicky dražší alternativou mateřských škol.

Co zaměstnavatele motivuje k jejich zakládání?

Jako obrovskou výhodu pro vznik dětských skupin vnímám změnu daňového režimu. Do dnešní doby pokud firma chce pro své zaměstnance zřídit mateřskou školu, nejsou investiční ani provozní náklady daňově uznatelnou položkou, protože nesouvisí s předmětem podnikání firmy. Zaměstnavatel tak musí firemní školku financovat ze zisku, což je pro něj již v tu chvíli o 19 procent dražší. Návrh zákona ovšem zavádí daňovou uznatelnost těchto nákladů pro jejich zřizovatele. (Zřizovatelem dětské skupiny mohou být firmy, neziskové organizace, vysoké školy, ale i úřady - pozn. redakce). Po schválení tohoto zákona se tak alternativa provozu firemních školek zcela jednoznačně zlevní.

Navíc v případě, že by se zaměstnavatel rozhodl svému zaměstnanci finančně přispět na umístění potomka do dětské skupiny, nepodléhá tento příspěvek odvodům na sociální a zdravotní pojištění, což je taktéž novinka, kterou zavádí předložený návrh zákona. Zkrátka nepřijde ani zaměstnanec, který může využít slevy na dani do výše měsíční minimální mzdy plného úvazku, tedy od ledna 2015 do výše 9 200 korun.

Mohu poprosit o konkrétní příklad, jak by to mohlo vypadat v praxi?

Řeknu Vám ideální stav, který by mohl nastat. Zaměstnavatel, který nemusí být nutně zřizovatelem firemní dětské skupiny, spíše předpokládám, že iniciativu převezme neziskový sektor, přispěje svému zaměstnanci ve formě netradičního benefitu ke mzdě čtyři až pět tisíc korun měsíčně, ze kterých nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec k této částce přidá dalších tisíc korun, což dohromady dělá oněch pět až šest tisíc, které jsou ministerstvem práce a sociálních věcí predikovány jako průměrné měsíční náklady na umístění dítěte v dětské skupině.

Na konci roku pak ve svém daňovém přiznání zaměstnanec uplatní slevu na dani do výše minimální mzdy. Rozpočítáme-li tuto slevu na jednotlivé měsíce, vyjde zaměstnance umístění dítěte do dětské skupiny v tomto ideálním případě jen na několik stovek korun měsíčně. Sleva se uplatňuje stejně jako sleva na poplatníka z vyměřeného daňového základu. Náklady několika stovek měsíčně za umístění dítěte do dětské skupiny mohou již rodiče vnímat jako příjemnou alternativu k mateřským školám.

Nahradí dětské skupiny mateřské školy?

Dětské skupiny nemají za cíl nahradit mateřské školy, které budou stále páteřovým systémem předškolního vzdělávání. Mají pouze vyřešit problém jejich nedostatečné kapacity. Zároveň dětské skupiny vychází rodičům vstříc v otázce umístění dětí mladších tří let věku, poté, co byly začátkem letošního roku zrušeny jesle. Dětskou skupinu mohou totiž navštěvovat děti již od jednoho roku.

Dětské skupiny jsou opravdu pouze alternativou a rychlým řešením náhlé potřeby. Na vybudování takového počtu mateřských škol, které by kapacitně vykryly současnou potřebu, je třeba přibližně dvou miliard korun. I kdyby se tyto prostředky podařilo získat, školky budou stát nejdříve za dva roky. Do té doby je mohou suplovat dětské skupiny.

Znamená to, že dětské skupiny vnímáte jako dočasné řešení nastalé situace?

To rozhodně ne, myslím, že své místo si najdou i poté. Vždy se najdou rodiče, kteří budou chtít jít jinou cestou než většina a navíc stále budou suplovat ony zrušené jesle.

Jací zaměstnavatelé budou podle Vás převážně zakládat dětské skupiny?

Předpokládám, že to budou zejména větší zaměstnavatelé, kteří mají ve svém pracovním kolektivu řadu žen ve věku, kdy ženy obvykle mateřství zvažují. Tací zaměstnavatelé ví, že v perspektivě pěti až šesti let kapacitu dětských skupin naplní dětmi vlastních zaměstnanců, i když dětskou skupinu mohou samozřejmě navštěvovat i děti jiných zaměstnavatelů. Investice do založení dětské skupiny se velkým zaměstnavatelům vyplatí, je to snazší, než založení a provoz firemní mateřské školky, kde jsou hygienická, ale i vzdělávací kritéria přísnější.

Naproti tomu dětské skupiny nebudou zakládat malé firmy a drobní podnikatelé. Předkladatel návrhu zákona ovšem koncept dětských skupin staví na bázi neziskovosti, a proto předpokládám, že iniciativy se chopí neziskové organizace, které založí dětské skupiny a osloví zaměstnance z okolí.

Realizovali jste průzkum mezi svými členy, kolik z nich má v plánu založit dětskou skupinu nebo firemní školku?

Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje velké zaměstnavatele a podle průzkumu společnosti Deloitte, ze kterého vycházíme, zvažuje založení dětské skupiny na 70 procent velkých firem. Zároveň spolupracujeme s Asociací provozovatelů soukromých školek, která se zaměstnavatelů dlouhodobě dotazuje na jejich postoj k provozu vlastní firemní školky. Většinou se setkává s pozitivními reakcemi, ale realizace nápadu v celé řadě případů ztroskotá na financích, protože investice do zřízení a provozu firemní školky není daňově uznatelným nákladem. Což by se právě schválením návrhu zákona o dětských skupinách mělo změnit.

V souvislosti s daňovou uznatelností se hovořilo o zavedení daňového limitu pro zaměstnavatele ve výši 10 tisíc na zaměstnance a rok, což by prakticky znemožnilo zaměstnavatelům nebo minimálně zkomplikovalo zakládat dětské skupiny, když reálné náklady jsou se podle vašich slov přibližně 60 tisíc korun ročně na jedno dítě. Jak se tento problém vyřešil?

Je pravda, že současně se zákonem o dětské skupině měla od 1. ledna 2015 začít platit novela zákona o daních z příjmů, která tento limit stanovovala. Nicméně zákonodárci dali dětským skupinám zelenou a daňový limit byl ze současného návrhu zákona o dani z příjmu odstraněn.

Nelze nezmínit tolik diskutovaný problém lesních školek a mateřských center, jejichž existence by byla po schválení současného návrhu zákona o dětských skupinách v ohrožení. Jak se k této problematice stavíte Vy z pozice zastánce a propagátora dětských skupin?

Naprosto respektuji to, že se zmínění aktéři obávají toho, že do vymezení "dětská skupina" nespadnou. Zároveň mě mrzí, že s tím přišli až teď. Je to osm let, co jsem byl poprvé na ministerstvu práce a sociálních věcí řešit věcný záměr tohoto zákona. Zhruba rok je jeho znění veřejné a prošlo standardním připomínkovým řízením a všichni sociální partneři se na něm shodli. K tématu proběhla i celá řada seminářů a workshopů a poté, co projde zákon sněmovnou, se v Senátu strhne diskuse o likvidaci těchto alternativních zařízeních. Pevně věřím, že se nám podaří nalézt řešení. Zákon přeci není vytesán do kamene, abychom ho nemohli měnit.

Je pravda, že zákon o dětských skupinách ohrožuje i existenci dětských zájmových kroužků, jak zaznělo v některých reportážích?

To rozhodně ne. Pod pojmem dětská skupina se skrývá pravidelná péče. Pokud dítě navštěvuje několikrát do týdne schůzky skautského oddílu, nebo je členem klubu malých hasičů či čehokoli jiného, nejsou tato sdružení chápána jako dětská skupina a nevztahují se na ně v návrhu obsažená pravidla. Ohrožena může být existence pouze zmíněných lesních školek, ale i v tomto případě doufám, že najdeme společné řešení. (Problém by měla vyřešit jejich dobrovolná registrace, kterou prosazuje Senát ve svém pozměňovacím návrhu - pozn. redakce.)

Můžete přiblížit, jak probíhala vyjednávání, než jste dospěli k výslednému znění?

Výsledné znění je jedním velkým kompromisem. Vyskytla se celá řada konfliktů. Stály proti sobě dvě strany. Jedna liberální, která se zasazovala o volná pravidla a nechtěla se zabývat žádnými hygienickými normami, protože každé hygienické pravidlo představuje nějaký náklad. A pak druhá strana, která zase prosazovala návrh, aby se na dětské skupiny vztahovala stejná pravidla jako na mateřské školy.

Většina diskusí se točila právě kolem sociálních zařízení. S ministerstvem zdravotnictví jsme vedli ostré diskuse a dohady na téma záchodků, umyvadel i papírových ručníků. Ani já sám nemůžu říct, že se mi současný návrh zcela úplně líbí, ale je to kompromis, který již jsem schopný respektovat, a to i přesto to, že mi některá jeho nařízení mohou připadat příliš tvrdá nebo přímo nesmyslná.

Nikdy však nejsou ideální zákony, protože neexistují ideální lidé a absolutní shoda mezi nimi. Co člověk, to názor, a proto je nutné najít určitý kompromis, který je akceptovatelný většinou.

Jaký je tedy konkrétní rozdíl mezi standardní mateřskou školou a dětskou skupinou? Jak se tyto dvě instituce od sebe liší?

Dětská skupina do počtu dvanácti dětí má nižší hygienické standardy než mateřská škola, nad tento počet jsou však již normy prakticky identické. Rozdíl je zejména ve vzdělávacích programech. Mateřské školky spadají pod ministerstvo školství a mají jisté osnovy, kterých je třeba se držet. Dětské skupiny ovšem nejsou, jak z médií často slýcháme, odkladištěm dětí, protože nabízí alternativní typ vzdělávání. Je jím veřejně přístupný plán výchovy a péče o dítě, který je zaměřený na formová osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. Tento vzdělávací plán neschvaluje ministerstvo, ale "schvalují" a "kontrolují" ho rodiče dětí.

Jaké největší pozitivum dětské skupiny přinášejí?

Jako velké plus pro dětské skupiny vnímám to, že normativ počtu dětí na jednoho učitele v mateřské škole je 24 dětí, kdežto v dětské skupině pouze šest. Chápu, že mateřské školy pracují s většími dětmi, ale na druhou stranu slýchám, že i do mateřských škol přijímají děti mladší tří let. A poté zjišťujete, že učitelka má ve školce v jedné skupině dítě, kterému je 2,5 roku, ale i třeba sedmileté. A pak tady máte dětskou skupinu, kde se může stát přesně to samé, ale na jednu pečující osobu tam připadá pouze čtvrtina dětí.

V takovém případě má pečující osoba více času se dítěti věnovat a rozvíjet jeho schopnosti. Přesto předpokládám, že 90 procent rodičů bude upřednostňovat mateřskou školu, protože ví, co od tohoto systému očekávat a je to stále levnější alternativa.

Funguje koncept dětských skupin i v zahraničí? Řeší sousední země problém nedostatečné kapacity mateřských škol a jak?

Přiznám se, že to úplně nevím, nemám zcela přesné informace. Zajímavá je ale situace například ve Francii. Tam je dle mého názoru systém z finančního hlediska dlouhodobě neudržitelný, ale na druhou stranu mají nejvyšší porodnost v Evropě. Ve Francii si pro své dítě můžete vybrat jakoukoli péči a stát Vám ji zaplatí. Můžete si klidně vybrat soukromou školu, která je mnohonásobně dražší, než ta státní a přesto vám stát náklady na umístění dítěte do soukromé školky proplatí.

Zdroj: http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-62545380-vit-jasek-podporu-detskych-skupin-zvazuje-70-procent-velkych-firem-mensim-pomohou-neziskovky
11/07/2014 | NOVINKY.CZ

Češi mají své šéfy raději než před lety, ukázal průzkum

Více
Méně
šéfové tuzemských firem jsou v současné době o něco oblíbenější, než byli před pěti lety. Dvě třetiny zaměstnanců uvádějí, že jejich šéf se blíží ideálu, což je téměř o desetinu více, než tomu bylo v roce 2010. Vyplývá to ze srovnávacího průzkumu společnosti Edenred mezi 7000 zaměstnanci.

Výrazněji si polepšili šéfové muži. "Ve vrcholném managementu stále přibývá žen, které mají více empatických řídících schopností než muži. Ti tento ,ženský‘ způsob vedení zaměstnanců přejímají, protože se ukázalo, že je efektivní a motivující," uvedla personální ředitelka společnosti Edenred CZ Petra Hubálková.

Před pěti lety bylo ideálních mužských šéfů o 12 procent méně než šéfových, nyní je rozdíl zhruba tříprocentní.

Zatímco ideálních šéfů podle mínění zaměstnanců přibylo, největší úbytek je v kategorii ustrašených a nevýrazných šéfů. Jasně se prý ukazuje, že lidé, kteří nemají pro vedení lidí předpoklady, se do šéfovských funkcí dostávají čím dál tím méně. Typ průbojného chytráka se naopak vyskytuje stejně, průměrně v každé páté odpovědi.Obliba šéfa roste s benefity

Průzkum také prokázal, že ve firmách, které poskytují zaměstnanecké benefity, je výrazně vyšší počet ,ideálních‘ šéfů než u firem, které odměny nad rámec mzdy neposkytují.

"Zaměstnanci chtějí vidět, že firma dokáže ocenit jejich nadstandardní výkon. šéf, jehož firma odměňuje zaměstnance formou benefitů a který benefity dokáže spravedlivě rozdělit, je vnímán nejlépe," doplnila Daniela Pedret ze společnosti Edenred. Ta je poskytovatelem služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů a vydavatelem stravenek Ticket Restaurant.

Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/341940-cesi-maji-sve-sefy-radeji-nez-pred-lety-ukazal-pruzkum.html
28/04/2014 | IHNED.CZ

Zaměstnanecké benefity: Britové oceňují ekologické automobily a pojištění u zubaře

Více
Méně
Zatímco v Česku je flexibilní úvazek spjat s rodiči předškolních dětí, ve Velké Británii tento benefit nabízejí rodičům s dětmi do 16 let. V hitparádě zaměstnaneckých výhod ale vedou vouchery na jesle a pojištění u zubaře.

Koučka a personalistka Dita Sudová, která pracuje řadu let ve Velké Británii, srovnává nabídku zaměstnaneckých výhod na ostrovech a v Česku. Asi nejvíc ji překvapila nabídka služebních aut s nízkými emisemi - o tento benefit mají zaměstnanci obrovský zájem.

"Na silnicích v Británii jsou totiž už zavedené preferenční pruhy pro tato auta. Možnost použít tyto pruhy urychlí cestování v zácpách, ať už do práce nebo za soukromými účely. A firma si tím také splní svoji "green policy”," uvádí žena s více než desetiletou praxí na vysokých manažerských pozicích v HR odděleních nadnárodních korporací, jakými jsou například Accenture nebo Starwood.

Mezi další benefity, které v Česku zatím firmy nenabízejí, patří možnost brát si děti s sebou do kanceláře. "A flexibilní úvazky, které v tuzemsku zajímají nejvíce rodiče předškolních dětí, jsou na ostrově běžné pro rodiče s dětmi až do 16 let," vysvětluje Sudová, která sama tři děti má.

Liší se nějak benefity v Británii od toho, co nabízejí v firmy v Česku?

Ano, liší. Řekla bych, že v Británii jsou v nabídce kreativnější. Je také více ušitá na míru zaměstnancům a více v ní funguje rozmanitost nabídky neboli diverzifikace.

Pokud mám uvést nějaký příklad: jedna firma zavedla před dvěma roky pilotní projekt, který se mimochodem osvědčil. Nazvali ho "babies at work” - děti v práci. Společnost provozující taxíky povolila pracujícím, ať už mužům, tak i ženám, brát do práce své děti. Ty tak trávily čas vedle pracovního stolu s matkou či otcem, a to i na místech, kde si to jen těžko představujeme - třeba v call centru. Jeden obchodní řetězec měl zase v nabídce flexibilní pracovní čas pro prarodiče.

V současné době jsou hodně populárním benefitem zboží či služby na splátky pro zaměstnance. Jsou většinou na rok a zaměstnavatel nabízí určitý produkt levněji, než by ho zaměstnanec pořídil v obchodě. Dohodnutá částka se strhává z hrubé mzdy, je to daňově výhodné pro obě strany, proto je to tak oblíbené.

O jaké benefity mají v současné době zaměstnavatelé největší zájem?

Mezi tradiční benefity patří několik dnů navíc nad rámec řádné dovolené, permanentky do sportovních zařízení, různé druhy pojištění, životní, penzijní. Velmi oblíbeným benefitem, který využívá 86 procent zaměstnanců, jsou vouchery na jesle či předškolní zařízení pro rodiče s dětmi, protože jesle v Británii jsou velmi drahé, stojí až 1000 liber měsíčně.

Dá se říct, co je vůbec největší hit?

V Británii je nejpopulárnější nabídka flexibilních úvazků, a to opět pro různé generace, nejenom pro maminky s dětmi, jak je tomu u nás. Pro maminky s dětmi do 16 let je možnost pracovat na snížený úvazek daná ze zákona. Maminky s dětmi musí požádat písemně, nicméně firma velmi těžko hledá argumenty proti, kterými by, opět písemně, snížený úvazek zavrhla. Možností pracovat flexibilně je celá řada, takže si vybere každý. Firmy na nabídce flexibility staví svoji image a konkurenceschopnost.

Kdybychom sledovali hitparádu benefitů, mezi ty nejpopulárnější patří také pojištění u zubaře. V Británii si musíte zubaře platit.

Pak je to "cycle to work scheme”, což je program podněcující zaměstnance jezdit do práce na kole. Zaměstnanec má možnost si zapůjčit přes firmu, která je do celoplošného programu podporovaného vládou zapojená, kolo. Kolo je levnější (až o 42 %), zaměstnanci se postupně strhává sjednaná částka z hrubé mzdy na dohodnutou dobu. Ušetří tedy nejen na ceně kola, daních, ale i za každodenní jízdné. Na daních šetří i zaměstnavatel. Znám dokonce firmu, která jako benefit nabízí 15 minut z pracovního času na sprchu, pokud do práce přijedete na kole.

No a benefit, který je za poslední rok na vzestupu, je čerpání pohotovostního volna na pomoc starším lidem, hlavně rodičům a příbuzným. V Británii se hodně mluví o možnostech pro takzvanou sendvičovou generaci - zaměstnance od 40 let, kteří se starají o vlastní děti, a zároveň už i své rodiče, kteří potřebují jejich péči.

Je nějaká forma benefitů, která vás vyloženě překvapila?

Asi nejvíc finanční vzdělávání. Někteří zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům zvýšení povědomí o finančních otázkách, ať už takových, které se vážou k firmě, nebo jejich soukromým záležitostem. Jedná se například o praktické otázky - nákup nového auta, jak financovat svatbu, jak ušetřit na dovolenou, jak renovovat dům, povědomí o tom, jak fungují benefity nabízené firmou z finančního hlediska, jak postupovat při splácení dluhu. Proškolený zaměstnanec tak lépe pochopí i fungování firmy a její finanční otázky.

Jaké benefity dostávají manažeři firem na rozdíl od zaměstnanců? Jak je to s bonusy?

Obecně se to nedá specifikovat, lákavé jsou podíly a opce, bonusy, možnost studovat MBA hrazené zaměstnavatelem či další kvalitní vzdělávání, dobré značky firemních aut i k osobnímu použití, nadstandardní soukromá zdravotní pojištění pro manažera i celou rodinu, cestovní pojištění taktéž pro celou rodinu.

Jaký sektor z hlediska poskytování nových trendových benefitů je nejštědřejší?

Obecně bych to úplně nerozdělovala na sektory, ale zkrátka větší mezinárodní firmy jsou štědřejší. Průkopníky v nabídce nejoblíbenějšího benefitu - flexibilních forem práce - jsou historicky telekomunikační firmy British Telecom a Vodafone, velmi propracovanou nabídku má vždy i obchodní řetězec Asda nebo poradenská společnost Accenture.

Byla tu hodně řeč o flexibilitě, můžete více popsat, jak se to projevuje v uvažování firem?

Britské firmy už pochopily, že pokud chtějí vyhrát v boji o talenty, musí jejich nabídka obsahovat flexibilní pracovní možnosti na prvním místě. Pokud se v Česku diskutuje nabídka flexibilních možností zkrácených a flexibilních úvazků pro maminky s malými dětmi, v Británii je to dneska už diskuse o nabídce flexibilních pracovních míst pro všechny.

Existují například programy flexibilního odchodu do důchodu, kdy zaměstnanci před důchodem firma nabídne postupné zkracování pracovního úvazku, a on tím pádem má větší možnost cestovat, hlídat vnoučata. Firmy tím také jednoznačně ušetří. Mladší kolegové pak nečekají tak dlouho na povýšení, vědomosti senioři mladším kolegům předávají postupně a jednotlivé generace kooperují, nikoli soupeří.

V Británii je také hodně využívaná možnost pracovat z jiných míst než z kanceláře či domova. Jedná se zejména o kavárny typu Costa, kde jsou na tento typ "zaměstnanců” již dobře připraveni.

Moderní je také pracovat z míst speciálně k tomu určených, logisticky výhodných, jako je například klíčová tepna vlaků, londýnské nádraží St Pancras International, kde je vybudován speciální velký hot spot - něco jako luxusní internetová kavárna. Výhodu to má tu, že lidé ocení možnost necestovat v ranní či odpolední špičce, ale mají svobodu se rozhodnout, kde ten den chtějí pracovat a jak naložit se svým pracovním časem.

Jaké výhody od svých zaměstnavatelů očekávají maminky a rodiče s dětmi?

Funguje tu ideální systém. Maminky obvykle pracují dva až tři dny v týdnu. Vydělají si peníze, jsou neustále v obraze, co se děje na trhu práce a v jejich oboru, "vyvětrají” se od dětí, nejsou sociálně izolované. Těší se obvykle jak do práce, tak pak i domů za dětmi. Možnost pracovat na snížený úvazek nevyužívají pouze maminky malých dětí, ale běžně i maminky dětí náctiletých, pokud si to mohou finančně dovolit. Proti Česku mají v Británii rodiče o dost lépe vyvážený pracovní a osobní život.

Zdroj: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-62096760-zamestnanecke-benefity-britove-ocenuji-ekologicke-automobily-a-pojisteni-u-zubare